Výhybna Harrachov

Charakteristika

Projektová dokumentace v rozsahu varianty se dvěma nástupišti délky 110 m byla dokončena v prosinci roku 2014.

V 1. polovině roku 2015 se ve velmi krátkém čase podařilo zhotovit dokumentaci ve stupni Projekt bez zásadních změn oproti předchozímu návrhu a v průběhu letních měsíců bylo investorovi předáno pravomocné stavební povolení.

Stavební práce byly zahájeny 21.9. 2015, tedy s více než měsíčním zpožděním oproti projektovému harmonogramu. Díky vynaloženému úsilí všech účastníků procesu výstavby včetně AD projektanta byla stavba po 60 dnech výluky dne 19.11. 2015 Drážním úřadem schválena k uvedení do zkušebního provozu.

Mimo samotné kolejové řešení a nástupiště bylo součástí stavby také zřízení stylového dřevěného přístřešku pro cestující a stožárového osvětlení úspornými LED svítidly, na nástupiště navazující úprava zpevněných ploch před výpravní budovou, prvky orientačního systému a v neposlední řadě také umístění technologických zařízení v čele s elektrickým ohřevem výhybek, který zabezpečí jejich spolehlivý provoz také v zimním období.

Nová dispozice dopravny D3 Harrachov umožňuje mimo pravidelného oběhu souprav 2x840 (motorové jednotky ČD RegioSpider), v rozšířené části nástupiště, odbavit také křižování vlaků ve složení např. 4x840 nebo 954+2x054+750.7 (souprava využívaná např. na vlacích trati Praha – Rakovník, tj. řídící vůz, dva vložené vozy rychlíkového typu a modernizovaná dieselová lokomotiva), které jsou uvažovány pro špičkovou sezónní poptávku případně i zajíždění dálkových vlaků. Stavebním návrhem není do budoucna znemožněno případné prodloužení nástupiště č. 1 až na délku 160 m za předpokladu vybavení dopravny SZZ a provozování podle předpisu SŽDC D1.

Díky dvojici výhybek se samovratnými přestavníky (umožňují řízenou jízdu rozřezem po hrotu srdcovky z odbočného směru s následným samočinným přestavením do výchozího směru) bude křižování vlaků probíhat v požadovaných krátkých intervalech bez nároku na personální obsazení dopravny.