Rekonstrukce železniční stanice Praha - Hlavní nádraží

Charakteristika

Modernizace železniční stanice Praha hlavní nádraží je páteřním projektem italského investora Grandi Stazioni v České republice. Metroprojekt Praha je od počátku generálním projektantem a zpracovatelem všech stupňů dokumentace. Stavba sama o sobě je v ČR jedinečná svým konstrukčním uspořádáním a dimenzí. Kombinuje prvky mostních konstrukcí z 40metrových ocelových vazníků, kloubově uložené stropní desky pojížděné magistrálou a secesní zděné konstrukce Fantovy budovy zastřešené několika typy krovů a kleneb. Do takto rozmanité, citlivé a značně namáhané konstrukce se investor rozhodl vstoupit velkými konstrukčními a technologickými zásahy tak, aby byly splněny veškeré moderní požadavky pro provoz nádraží při otevření nových komerčních prostor. Nejvíce omezujícím faktorem celé rekonstrukce byla a je nutnost zachování provozu nádraží po celou dobu výstavby, neboť hala slouží rovněž jako vestibul metra, podchod pro pěší či jako stanice některých autobusů. Objektem prochází celá řada tranzitních sítí, je napojen na dvě trafostanice, některá technologická zařízení musí být energeticky zálohována, a to po celou dobu výstavby. Historická část objektu Fantova budova je z technologického hlediska jednodušší, o to větší pozornost museli projektanti věnovat statickým a základovým podmínkám. Objekt nové haly i Fantovy budovy vykazoval značné poruchy stavebních konstrukcí i sítí, velkým problémem je především zatékání z úrovně magistrály, velké pohyby stropních konstrukcí či chemicky znečištěné zdivo suterénních prostor z popraskaných rozvodů. Rekonstrukce musela navazovat na sousední stavbu – Modernizace západní části kolejiště – a musela s ní být koordinována. S ohledem na výše uvedené omezující podmínky byla celá rekonstrukce rozdělena do šesti etap.

V nulté etapě byly zprovozněny nové obchodní plochy v centrální části haly – tzv. Ostrov G. Tento vestavěný objekt musel být od počátku konstruován s ohledem na fakt, že stojí na stropu metra, a především s ohledem na požadavky požární bezpečnosti. Statickou a požárnickou lahůdkou pak byl dodatečný požadavek investora na umístění prodejny knih v horním patře. Musela být zprovozněna nová 150m3 nádrž pro samohasicí zařízení, byly vytvořeny průrazy pro odkouření začleněné do stávajících prosklených věží na úrovni magistrály. V rámci této etapy byla se značnými statickými úpravami vybudována nová WC v jižním podchodu. Aby došlo k výškovému vyrovnání prostor s jižním podchodem, bylo celkem odtěženo přes 450 m3 základové zeminy. Proběhly sanace vlhkého zdiva, podchytávky, ztužení pilířů či zesilování základů. Tato etapa byla pro veřejnost otevřena v prosinci 2007.

1. etapa byla prostorově nejobsáhlejší. Zahrnuje více než polovinu rekonstrukce Nové odbavovací haly a třetinu suterénu Fantovy budovy. Během této etapy se vybudovala více než polovina veškerých technologických zařízení, nové řídicí a kontrolní středisko – velín. Podmínkou dalšího postupu stavby bylo především otevření nových pokladen – nového ČD centra s „letištním“ systémem odbavení. V této fázi výstavby došlo k velkým zásahům do železobetonových nosných konstrukcí, byly provedeny nové ztužující a nosné prvky. Velkým problémem byly úpravy proti zatékání, především v místech dilatací. Z majetkoprávních a finančních důvodů se nemohlo přistoupit k celkové rekonstrukci izolačních vrstev, což by vyžadovalo plné odstavení magistrály a parkoviště. Poruchy se tudíž řešily zevnitř objektu systémem řízených svodů a tlakových injektáží. Projektanti se rovněž museli vypořádat s malou výškou vnitřních prostor, do kterých se musela vtěsnat rozměrná vedení samohasicího zařízení, množství kabelů a především vzduchotechniky a potrubí pro odvod tepla a kouře. Celá 1. Etapa byla slavnostně otevřena v červnu 2009 za účasti představitelů italské vlády, zástupců ČD a investora Grandi Stazioni.

První etapa revitalizovaného Hlavního nádraží v Praze byla otevřena veřejnosti. Zahrnuje 3 111 m2 rekonstruovaných prostor, zejména pak 1 690 m2 nově vzniklých obchodních ploch. Současně je zahájena druhá etapa revitalizace.

Červen 2009
Druhá etapa revitalizovaného Hlavního nádraží v Praze byla otevřena veřejnosti. Zahrnuje 12 087 m2 rekonstruovaných prostor, včetně 2 666 m2 nově vzniklých obchodních ploch a navíc i 2 430 m2 nového ČD Centra Českých drah, kde jsou umístěny pokladny a úschovna zavazadel. Současně je zahájena třetí etapa revitalizace.

Prosinec 2010
Třetí etapa revitalizovaného Hlavního nádraží v Praze byla otevřena veřejnosti a tím byla i dokončena rekonstrukce celé nové odbavovací haly. To představuje celkově 30 038 m2 zrekonstruovaných prostor nové odbavovací haly, včetně 9 902 m2 nově vytvořených obchodních ploch.

14. dubna 2011
Slavnostní otevření celé zrekonstruované nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha za účastí prezidentů Italské republiky a České republiky, pana Giorgia Napolitana a pana Václava Klause.

Červenec 2015
Byla otevřena Fantova kavárna veřejnosti.

V současné době probíhá vnější rekonstrukce historické Fantovy budovy.