Optimalizace železniční trati Beroun-Zbiroh
Část žel. trati Praha-Plzeň v úseku km 42,7- km 66,347

Charakteristika

Rozsah optimalizačních prací na tomto úseku zahrnuje kompletní rekonstrukci železničního svršku, zesílení nebo rekonstrukci železničního spodku včetně mostů a viaduktů, rekonstrukci odvodňovacího systému, obnovu trakčního vedení, rekonstrukce trakční transformovny a spínací stanice, obnovu traťového i staničního zabezpečovacího zařízení, obnovu řídícího a komunikačního vybavení. Z důvodu dosažení vyšší traťové rychlosti bylo na několika místech opuštěno stávající vedení tratě a nahrazeno přeložkou s lepšími směrovými poměry. Celková délka úseků v nové stopě činí 7 510 m. Součástí jedné přeložky je 324 m dlouhý tunel budovaný z otevřené stavební jámy. Kompletní rekonstrukcí prošly všechny zastávky a stanice. Byla zřízena nová nástupiště s hranou ve výši 550 mm nad temenem kolejnice, u nových ostrovních nástupišť v žst. Zdice a Hořovice byl zřízen mimoúrovňový přístup podchodem. Za účelem snížení dopadu železničního provozu na životní prostředí byly zřízeny protihlukové zdi v celkové délce 6 442 m.