Rekonstrukce vozovny Hloubětín

Charakteristika

Studie vozovny Hloubětín se zabývala stávajícím stavebně technickým stavem stávajícího střešního pláště, který byl vyhodnocen jako havarijní a jeho sanace a jakákoliv rekonstrukce jako investice nereálná a nedoporučuje se k dalšímu sledování.

Výsledkem studie je závěr:

  • Odstranění havarijního stavu halového komplexu vozovny rekonstrukcí není možné a bude nutné přistoupit k jeho kompletní demolici.
  • Demolici haly je nutné provádět v jedné fázi.
  • Ponechána bude hala mytí a hala s podúrovňovým soustruhem.
  • Další objekty provozu vozovny se obnoví novou výstavbou haly údržby s navazujícími dílenským, sociálním a technologickým zázemím včetně nové měnírny.

Vstupní informace pro 2. část studie jsou stanoveny:

  • Předpokládá se v maximální míře ponechat a využít uspořádání a konstrukce kolejové harfy.
  • Zohlední se provozně moderní prvky uplatňované v tramvajové vozovně, jako jsou průjezdná stanoviště v hale denního ošetření a kontrolních prohlídek.
  • Výsledkem přípravy výstavby nové vozovny bude projekt provozního řešení v rámci nového zastavovacího plánu.
Po odsouhlasení provozního řešení by následovala příprava projektu pro územní rozhodnutí, stavební povolení, následně výběr zhotovitele a vlastní realizace.