Rekonstrukce ÚHKT

Charakteristika

Objekt B Ústavu hematologie a krevní transfuze se nachází při jižní straně areálu bývalé koleje novoměstských jezuitů čp. 504/II na parcele 1897/7, na památkově chráněném území. Již v roce 1776 bylo rozhodnuto zřídit v areálu vojenský špitál.

Tato dotčená část – do zahrady vystupující křídlo – je oproti barokní koleji mladší. Řešené prostory jsou přístupny hlavním vjezdem z ulice U Nemocnice, dále průjezdem z Karlova náměstí.
V přízemí jsou prostory klinického úseku, ve 3. np prostory komplementu tj. výzkumné laboratoře atd. Ve 2.NP je transplantační oddělení na jehož rekonstrukci se Metroprojekt Praha podílel jako projektant.

Rekonstrukce ambulancí

Jedná se o rozšíření stávajícího počtu ambulancí a zřízení denního stacionáře. Nové prostory ambulancí zaujímají téměř celé přízemí zahradního dvorního křídla, na jižní straně historického areálu. V původních prostorách ambulancí je nově zřízený stacionář s transfuzními prostory a veškeré lékařské zázemí. Ve stacionáři je 13 kapacích míst a 3 boxy s lůžky
V nově uvolněných prostorách ve východní části jsou ambulance s celým příslušenstvím a centrální sklad léčiv ústavu.

Studie            leden 2005
DSP               březen 2005
DRS               červen 2005
Realizace      10/2005 - 12/2006
IN:                   36 mil.
Projektant:     Metroprojekt Praha a.s. (Vermachová, Sýs, Krámková, a kol.)
Prostory jsou v provozu.

Rekonstrukce komplementu

V druhé části rekonstrukce ústavu se jedná o nového provozně dispozičního uspořádání přízemí objektu B – jižního křídla č.p. 1897 zbývajících prostor přízemí a 3.+4.NP. Jedná se nové rozmístění laboratoří dle logických vazeb.
Klinické laboratoře navazující na část ambulancí s denním stacionářem budou v 1.NP, zatímco ostatní výzkumná část bude ve 3. a 4. NP. Jedná se o oddělení buněčné fyziologie, aferetické oddělení a laboratoře: morfologická, cytochemická, PCR diagnostiky leukémií, laboratoř průtokové cytometrie, odd. tkáňových kultur, anemií, koagulační laboratoře, oddělení buněčné biochemie a laboratoř zpracování a kryokonzervace kostní dřeně.

Studie                                    březen 2005
DSP                                       červen 2005

DRS                                       červen 2006

Předpokládaná realizace:  10/2007 - 12/2008
Investiční náklady:               33 mil. Kč
Projektant:                             Metroprojekt Praha a.s. (Vermachová, Sýs, Krámková, a kol.)
Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby

Interiér:

   

   

Půdorys a řez: