Rekonstrukce stanice metra B Národní s vazbou na multifunkční objekt Quadrio

Charakteristika

Rekonstrukce stanice probíhala společně se stavbou developerského projektu dnes nazvaného „Quadrio“ a zároveň proběhlo i vybudování druhého, bezbariérového přístupu do stanice výtahy.

Stanice metra Národní třída je součástí trasy I.B pražského metra a nachází se v centrální části města na Praze 1. Rekonstrukce stanice probíhala společně se stavbou developerského projektu multifunkčního centra. Začlenění vestibulu a výstupu ze stanice do multifunkční budovy, rekonstrukce stanice a provedení bezbariérového zpřístupnění optimalizovalo a vylepšilo funkční využití lokality v centru Prahy. Došlo ke zhodnocení stavby po stránce technické, provozní i estetické a zvýšení cestovního komfortu stanice metra, která je nedílnou součástí systému pražské hromadné dopravy. Záměr přispěl i k optimalizaci přístupů k navazující dopravě na povrchu, zejména tramvajovým zastávkám v ulici Spálená a zastávce Lazarská, ze které je umožněn bezbariérový přístup do stanice výtahy z ulice Magdaleny Rettigové.

 

Původní vestibul se třemi podzemními podlažími byl situován v úrovni terénu na volném prostranství. V rámci řešení projektu byly hlavní vstup do stanice metra, vestibul a další nezbytné technologické a provozní místnosti dispozičně začleněny do multifunkční budovy. Prostory jsou situovány od 1. nadzemního podlaží, kde se nachází vstupy, jak veřejný, tak služební, až do 4. podzemního podlaží, kde je umístěno technické zázemí metra. Prostory metra jsou od ostatní části budovy odděleny samostatnou železobetonovou konstrukcí, čímž je prostor stavebně, požárně i elektricky oddělen. Z důvodu elektrického oddělení konstrukcí staveb je mezi konstrukce vložena izolace, aby nedocházelo k pronikání bludných proudů, které mohou být indukovány stejnosměrnou napájecí soustavou metra. Bylo třeba také přeložit stávající vzduchotechnickou šachtu hlavního větrání metra. Nové výdechy v úrovni terénu vyúsťují do třech kruhových kiosků na nově vzniklém náměstíčku. Nadzemní část je v podobě válců navržena jako železobetonová monolitická s nasávacím vrchlíkem z předepnuté nerezové sítě. Vlastní opláštění výdechů je provedeno nerezovým plechem.

 

Vstup do stanice je nově situován z rohu ulic Spálené a Purkyňova. Trojící eskalátorů je z uliční úrovně přímý přístup do 2. podzemního podlaží, kde se nachází veřejná část metra s vestibulem, podchodem a navazujícími eskalátory na nástupiště. Vestibul a podchod metra jsou v této úrovni propojeny s obchodní a kancelářskou časti multifunkční budovy prosklenou stěnou, ve které jsou osazeny karuselové dveře. Architektura prostoru veřejné části vestibulu je tvořena kombinací skla, nerezového broušeného plechu a kamene. V novém obkladu eskalátorového tunelu na nástupiště, který byl zkrácen o cca 10 m jsou instalovány reklamní LCD panely.

 

Ve stávající trojlodní pilířové stanici se zkrácenou střední lodí a ostrovním nástupištěm délky 100m, která se nachází v hloubce 39,5 m byly v rámci projektu rekonstrukce demontovány původní skleněné obklady a podhledy ze smaltovaných plechů. Nad podhledy byl demontován systém zachytávání a odvodu průsakové vody (tzv. zonty). Po odhalení nosné konstrukce (tybinek) byly sanovány stávající průsaky. Následně byly namontovány nové nerezové zonty, které slouží k odvádění případných průsaků do prostor pod nástupištěm a provedeny nové obklady. Nově byly obklady v přístupové chodbě, na nástupišti, v kolejišti i kolem pilířů a u výtahů navrženy ze smaltovaných plechů. Šířka obkladu má vazbu na osovou vzdálenost zontů a jednotlivé segmenty jsou skruženy do oblouku. Architekturu dotváří nerezové prvky v podobě svodidel kolem pilířů a skružených úhelníků na hranách pilířů. 

Bezbariérový přístup do stanice byl navržen kombinací dvou výtahových šachet s dvojicí výtahů s mezilehlou podzemní přestupní chodbou. Jedná se o hloubenou šachtu (dopravní výška 28,030 m), na kterou navazuje ražená přestupní chodba budovaná ve dvou navzájem kolmých velmi krátkých štolách. Tato přestupní chodba je spojena s nástupištěm stanice druhou hloubenou šachtou (dopravní výšky 10,920 m). V úrovni nástupiště je architektonické řešení plně podřízeno provedení stanice. V přestupní chodbě je obklad stěn a stropu proveden smaltovanými plechy v barvě bílé. Kiosek výtahů na povrchu, je tvořen ocelovou žárově zinkovanou konstrukcí, opláštěnou čirým bezpečnostním dvojsklem.

Stavba byla oceněna v soutěži ČDS&T 2014 a získala cenu poroty.

Cena poroty 2014, Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě