Bezbariérový přístup ke stanici Roztyly

Charakteristika

Tento projekt vznikl za účelem vytvoření nového bezbariérového přístupu do stanice metra Roztyly. Bezbariérový přístup je navržen pomocí výtahu instalovaného do prostoru stávajícího pevného schodiště z nástupiště do povrchového vestibulu, proto bylo nutné provést stavební úpravy stávajícího schodiště. Jednalo se o zásahy do stávajících konstrukcí pevného schodiště, nástupiště a vestibulu, a VZT štoly úrovně pod nástupištěm. 

S ohledem na snížení kapacity únikové cesty (hlavního schodiště) byl stávající nouzový únik přes komoru dodatečného vstupu na opačném konci nástupiště stanice upraven tak, aby tvořil nechráněnou únikovou cestu s minimalizací požárního rizika. 

Protože výše popsané úpravy nebyly z hlediska požadované kapacity únikových cest z nástupiště dostatečné, bylo nově ve služebních prostorách za hlavním schodištěm upraveno stávající služební schodiště a chodba na částečně chráněnou únikovou cestu.